Turite klausimų? Paskambinkite telefonu +370 698 46136 arba parašykite info@cookingshop.lt

Taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios sąlygos ir taisyklės yra teisinis dokumentas, kuris nustato pirkėjo ir pardavėjo pareigas, teises bei atsakomybę vykdant pirkimo-pardavimo sandorius internetinėje parduotuvėje www.cookingshop.lt;

1.2. Sutartis laikomas sudarytas nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

1.3. Pirkėjui nėra suteikiama teisė vykdyti užsakymą, jeigu jis nėra susipažinęs, nesutinka ar iš dalies sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis. . Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pirkėjui taikomos pirkimo momentu galiojančios Taisyklės.

  1. Pirkėjo teisės, pareigos ir atsakomybė.

2.1. Pirkėjas, vadovaudamasis nustatytomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.cookingshop.lt.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už prekes bei jų pristatymą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją, kuri reikalinga užsakymui iš internetinės parduotuvės www.cookingshop.lt atlikti. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

2.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ne vėliau kaip per 14 darbo dienas nuo jų gavimo. Prekės privalo būti nepažeistos, nedėvėtos ir su nenuplėštomis etiketėmis. Grąžinamų prekių siuntimo išlaidas sumoka pirkėjas. Pinigų grąžinimas už grąžintas prekes atliekamas tik bankiniu pavedimu per 14 darbo dienas.

  1. Pardavėjo teisės ir pareigos.

3.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja per 3-5 darbo dienas (po apmokėjimo) pirkėjui pristatyti jo užsakytą prekę Lietuvos Respublikoje.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo duomenų trečiosioms šalims. Pirkėjo duomenys naudojami tik tiek, kiek tai reikalinga pilnam užsakymo įvykdymui.

3.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas patvirtino savo užsakymą iki sustabdant veiklą. Visi įsipareigojimai, prisiimti iki nutraukiant veiklą, yra įvykdomi iki galo.

3.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienas.

  1. Apmokėjimas ir pristatymas

4.1. Pardavėjas įsipareigoja per 2-5 darbo dienas (po apmokėjimo) pirkėjui išsiųsti jo užsakytą prekę.

4.2. Už prekių pristatymo vėlavimą dėl pašto ar kurjerio kaltės, pardavėjas neatsako. Jeigu dėl objektyvių priežasčių prekės pristatymas viršija nurodytą terminą, pardavėjas privalo apie tai informuoti pirkėją.

4.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekių Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką. Pirkėjui du kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjas apmoką Pardavėjui patirtos išlaidos.

4.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

4.5. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Pirkėjo atsakomybė. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo važtaraštyje laikoma, jog prekė yra perduota Pirkėjui.

4.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

4.7. Pirkėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakymo, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu arba telefonu. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

  1. Prekės ir jų kainos

5.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės internetinėje www.cookingshop.lt parduotuvėje.

5.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

5.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

5.4. Pardavėjas nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.

5.5. Pirkėjas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą internetinėje www.cookingshop.lt parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

5.6. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu.

5.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pristatymo mokestis pervedamas kartu atsiskaitant už prekes.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

  1. Atsiskaitymas už prekes

6.1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš internetinėje parduotuvėje nurodytų būdu.

6.2. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaitymą pavedimu. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai Pardavėjas gauna atitinkamą patvirtinimą apie apmokėjimą iš atitinkamo banko.

  1. Prekių grąžinimas ir garantija

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 straipsniu, pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (garantija pagal įstatymą).

7.2. Prekių keitimas ir grąžinimas atliekamas per 14 dienų gavus iš Pirkėjo raštišką prašymą (elektroniniu paštu info@cookingshop.lt), kuriame turi būti nurodomas užsakymo numeris ir grąžintinų arba keičiamų prekių sąrašas.

7.3. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar brokuota prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pardavėjas padengia pristatymo išlaidas.

7.4. Kokybiškos ir aprašymą atitinkančios prekės gali būti grąžinamos per 14 dienas. Prekės pristatymo išlaidas padengia Pirkėjas.

7.5. Grąžinant prekes būtina laikytis šių taisyklių:

7.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;

7.5.2. Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.5.3. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (negali būti pažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

7.5.4. Galima grąžinti tik nenaudotas prekes;

7.5.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

7.5.6. Grąžinant prekę būtina pateikti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

7.5.7. Prekių grąžinimo pardavėjui išlaidas padengia Pirkėjas;

7.5.8. Prekę grąžinkite nurodytu adresu, kuris buvo ant pakuotės, kai gavote siuntinį.

7.5.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos.

7.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pakeisti prekės, nes neturi reikiamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

7.7. Jeigu Pirkėjas nesilaiko 7.5. punkte nurodytų grąžinimo taisyklių, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už grąžinamą prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 8.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės
adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

8.5. Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų
ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/